Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Om u van dienst te zijn met uw hulpvraag in mijn praktijk verzamel ik persoonlijke gegevens: persoonsgegevens en gevoelige gegevens. Ik neem de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens heel serieus en ga daar zorgvuldig mee om. Ik span mij volledig in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke en gevoelige gegevens niet worden misbruikt en dat onbevoegden geen toegang daartoe hebben.

Heeft u vragen over het beschermen, gepast verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens? Neem dan contact met mij op. Zie voor mijn contactgegevens het tabblad contact.

Wanneer verzamel ik persoonsgegevens?

 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uw privacybelangen.
 • Wanneer u actief met mij communiceert via mijn website, per telefoon, schriftelijk (e-mail) of met end-to-end encryptie beveiligde berichten via WhatsApp.
 • Wanneer u op consult bent geweest.


Waarom verzamel ik uw persoonsgegevens?

Ik verzamel uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wenst te maken van mijn dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonsgegevens worden verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen.

Ik verzamel ook uw persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn financiële administratie en belastingaangiftes. Hiervoor bewaar ik de aan u verstrekte facturen zeven jaar.


Rechtmatig belang en uitvoering overeenkomsten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk een cliëntdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die bij mij in de praktijk worden uitgevoerd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).

Ik maak een cliëntdossier met daarin aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Als ik voor andere redenen gebruik wil maken van uw persoonsgegevens, neem ik eerst contact met u op om expliciet uw toestemming vragen.

Welke gegevens verzamel ik

 • Voor- en achternaam en adresgegevens
 • Geslacht (om u op de juiste manier te adresseren)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Soort afspraak
 • Datum van het consult of behandeling
 • Belangrijkste hulpvraag/hulpvragen
 • Gegevens over uw achtergrond, (werk)omgeving, familie
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • Kosten van het consult
 • Zorgverzekeringsnummer

Bij minderjarige cliënten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige.

Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden.

Deze uitzondering op basis van de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.

Hoe wordt uw privacy beschermd?

CAT-therapeuten zijn gehouden te handelen conform de beroepsorganisatie CAT regelgeving. Ik heb op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Minderjarig

Bent u minderjarig? Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht; namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Behandeling van jongeren

Behandelingen bij kinderen onder 16 jaar worden alleen uitgevoerd in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke) op basis van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst dient voor aanvang van de behandeling door minimaal één ouder te worden ondertekend.

Administratie

Cliëntdossiers en factuuradministratie worden achter slot en grendel bewaard.

Betalingswijze van de behandelingen geschieden per pin of contant na ieder consult. De factuur krijgt u meteen mee.

Hoe en hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op basis van de wet- en regelgeving uw gegevens langer dien te bewaren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Iedere onderneming is wettelijk verplicht de administratie voor maximaal zeven jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afsprakenhistorie worden daarom maximaal zeven jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie.

Op het moment dat u contact opneemt met mijn praktijk via e-mail, worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden maximaal drie jaar bewaard.

De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en worden voor maximaal 50 maanden bewaard binnen Google Analytics.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, kosten van het consult, prestatiecode van het consult
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling

De gegevens uit een cliëntdossier kunnen in de volgende situaties met derden worden gedeeld:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing met een collega of intervisiegroepen. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn registeraccountant een factuur kan opstellen.

Als CAT-therapeut zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven in de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt voor de visiteur.

Ik maak gebruik van externe partijen in de vorm van leveranciers. Denk hierbij aan de partij die mijn website host, online-agenda ontwikkelt en host, en mijn ICT-infrastructuur beheerder. Met deze partijen hebben ik een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Persoonsgegevens worden ook met mijn accountant gedeeld in verband met factuuradministratie en belastingaangiftes.

Ik geef uw persoonlijke informatie vrij als dit een wettelijke verplichting is of als gevolg van een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. Ik streef er echter naar om alles te doen om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen beschermd blijven.

Hoe informeer ik u over dit privacybeleid?

Cliënten worden geïnformeerd over mijn privacy beleid aan de hand van deze privacy verklaring.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Cliënten worden mondeling geïnformeerd over de dossierplicht tijdens de intake.

Uw recht en plichten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Daarnaast heeft u het recht een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander door u gewenste organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie (uw gegevens kloppen niet of niet meer), verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te sturen naar e-mailadres karinreichrath@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy en identiteit maakt u in deze kopie van uw identiteitsbewijs het volgende onherkenbaar:

 • Pasfoto
 • MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN).

De cliënt of ouder verplicht zich middels de vragenlijst/het intake formulier relevante informatie aan de CAT-therapeut te verstrekken.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Zodra ik een ernstige datalek heb geconstateerd die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van uw persoonsgegevens of een aanzienlijke kans daartoe bestaat en het mogelijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, heeft u het recht daarover te worden geïnformeerd.

Als CAT-therapeut kan ik om privéredenen of ziekte onverwacht de afspraak verschuiven naar een ander moment in overleg met de cliënt.

Als CAT-therapeut verplicht ik mij informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

Als CAT-therapeut mag ik zonder toestemming van de cliënt/patiënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

Als CAT-therapeut verplicht ik mij een actuele tarievenlijst zichtbaar op mijn website te plaatsen.

Als CAT-therapeut verplicht ik mij de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Als CAT-therapeut ben ik verplicht te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien mijn cliënt de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan mijn cliënt deze eenzijdig beëindigen.

Indien mijn cliënt tegen het advies in van mij als CAT-therapeut de overeenkomst beëindigt, zal mijn cliënt op mijn verzoek een verklaring ondertekenen waarin cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van mij als CAT-therapeut in, met eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

Als CAT-therapeut kan ik de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet. Als CAT-therapeut zal ik in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Ik wil u er tevens op attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omga. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o.

Verbeteren website en gebruik van cookies

Ik gebruik functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ik gebruik Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op mijn website. Denk hierbij aan de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt op mijn website. De gegevens die Google Analytics op mijn website verzamelt, zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan uw contactgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Mijn website is beveiligd door een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw bezoek aan mijn website en de server waar mijn website is ondergebracht wordt beveiligd middels sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Websites die over een SSL-certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten met een slot en de https:// in de adresbalk.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk en/of gezichtsherkenning. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Wijzigingen

Ik houd me het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat u mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en regelgeving.